VIDEOS

Introduction video

PM3 Video Final 121218 Eng shorterned

Processing video...

Phu My 3 SIP on television

Investment in centralized wastewater treatment for dual benefits - Đầu tư hệ thống xử lý nước thải

Processing video...

Strengthen environmental management in industrial parks - Tăng cường quản lý môi trường tại các KCN

Processing video...

promote investment attraction in industrial parks - đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các KCN

Processing video...

Giới thiệu DV

Processing video...

Strengthening investment cooperation with Japan - Tăng cường hợp tác đầu tư với Nhật Bản

Processing video...

5th year anniversary hightlight phu my 3 - Kỷ niệm 5 năm KCN CS PM3

Processing video...

Việt Nam Logistics “ Nâng cao năng lực Cụm cảng Cái Mép – Thị Vải"

Processing video...

Ngày môi trường Environment Day July 2020

Processing video...

Development update

Progress of Construction 09Oct17

Processing video...

Situation of site before & after construction 2019 - Công trường trước & sau khi xây dựng 2019

Processing video...

Processing video...