VIDEOS

Introduction video

Khu công nghiệp Phú Mỹ 3

Processing video...

Phu My 3 SIP on television

04.09.2017 - Đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung mang lại lợi ích kép

Processing video...

07.08.17 Tăng cường quản lý môi trường tại các KCN

Processing video...

20.05.17 Đấy mạnh thu hút vào các KCN

Processing video...

03.07.17 Tăng cường hợp tác đầu tư với Nhật Bản

Processing video...

Development update

Progress of Construction 09Oct17

Processing video...

Processing video...

Processing video...