Back to the list

25.10.2018: Đoàn công tác tỉnh BR-VT làm việc với JICA


Nguồn: http://baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/201810/doan-cong-tac-tinh-br-vt-lam-viec-voi-jica-820520/