Back to the list

24.04.2019:  Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Tập trung thu hút vốn FDI cho KCN chuyên sâu "kiểu mẫu"

 Nguồn: http://enternews.vn/tinh-ba-ria-vung-tau-tap-trung-thu-hut-von-fdi-cho-kcn-chuyen-sau-149071.html