Back to the list

24.04.2019: Kỷ niệm 5 năm thành lập KCN Chuyên sâu Phú Mỹ 3
Nguồn: http://vccinews.vn/news/24389/ky-niem-5-nam-thanh-lap-khu-cong-nghiep-chuyen-sau-phu-my-3.html