Back to the list

13.03.2019: Tham quan thực tế tại KCN Chuyên sâu Phú Mỹ 3 và những bài học bổ ích cho sinh viên Chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật Bản

Nguồn: http://bvu.edu.vn/web/vien-nn-vh-nt/-/chuong-trinh-tham-quan-thuc-te-tai-doanh-nghiep-va-nhung-bai-hoc-bo-ich-cho-sinh-vien-chuyen-nganh-ngon-ngu-nhat-ban?fbclid=IwAR0cuAwlaBgj_FVxRIm-xJMaLS4bvJ7D8W5V_8Uysg1wTgR8fGPeM5CQ_A4